شازده کوچولو گفت:   پس آدم ها کجان؟ آدم در بیابان احساس تنهایی می کند
مار گفت:   آدم با آدم ها هم احساس تنهایی می کند ....

شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری