شازده کوچولو گفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود ، اما ماندنی بود؛                                                                                                                     همین بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود

شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری