آیا ستاره ها برای این روشنند که هرکس بتواند روزی ستاره خودش را پیدا کند؟

شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری